10 doanh nghiệp niêm yết thanh toán cổ tức bằng tiền

.

ICG, BST, DRL, HMH, POT, TIP, TV4, FDT, SPM và VDS thông báo chốt danh sách cổ đông để thanh toán cổ tức bằng tiền.

* Ngày 17/1/2019, Công ty Cổ phần Xây dựng Sông Hồng (mã ICG-HNX) trả cổ tức năm 2015 bằng tiền với tỷ lệ 6%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 600 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 10/1/2019.

* Ngày 25/1/2019, Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Bình Thuận (mã BST-HNX) tạm ứng cổ tức năm 2018 bằng tiền với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 10/1/2019.

* Ngày 21/1/2019, Công ty Cổ phần Thủy điện - Điện lực 3 (mã DRL-HOSE) trả tạm ứng cổ tức đợt 3/2018 bằng tiền với tỷ lệ 20%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 10/1/2019.

* Ngày 25/1/2019, Công ty Cổ phần Hải Minh (mã HMH-HNX) thanh toán cổ tức đợt 2/2018 bằng tiền với tỷ lệ 8%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 800 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 10/1/2019.

* Ngày 7/3/2019, Công ty Cổ phần Thiết bị Bưu điện (mã POT-HNX) tạm ứng cổ tức năm 2018 bằng tiền với tỷ lệ 5%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 500 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 11/1/2018.

* Ngày 24/1/2019, Công ty Cổ phần Phát triển Khu công nghiệp Tín Nghĩa (mã TIP-HOSE) tạm ứng cổ tức đợt 1/2018 bằng tiền với tỷ lệ 15%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 11/1/2019.

* Ngày 30/1/2019, Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 4 (mã TV4-HNX) tạm ứng cổ tức năm 2018 bằng tiền với tỷ lệ 5% (1 cổ phiếu nhận 500 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 14/1/2019.

* Ngày 28/1/2019, Công ty Cổ phần Fiditour (mã FDT-HNX) tạm ứng cổ tức đợt 1/2018 với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 15/1/2019.

* Ngày 29/1/2019, Công ty Cổ phần SPM (mã SPM-HOSE) tạm ứng cổ tức đợt 1/2018 bằng tiền với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 15/1/2019.

* Ngày 30/1/2019, Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng việt (mã VDS-HOSE) tạm ứng cổ tức năm 2018 bằng tiền với tỷ lệ 5%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 500 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 17/1/2019.

Nguồn: vneconomy.vn