10 doanh nghiệp niêm yết thanh toán cổ tức bằng tiền

.

SD5, NAV, HU1, SD4, SMN, DGC, C47, LCD và THG thông báo chốt danh sách cổ đông để thanh toán cổ tức bằng tiền.

* Ngày 31/1/2019, Công ty Cổ phần Sông Đà 5 (mã SD5-HNX) chi trả cổ tức đợt 1/2017 bằng tiền với tỷ lệ 5%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 500 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 11/1/2019.

* Ngày 29/3/2019, Công ty Cổ phần Sông Đà 5 (mã SD5-HNX) chi trả cổ tức đợt 2/2017 bằng tiền với tỷ lệ 5%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 500 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 11/1/2019.

* Ngày 31/1/2019, Công ty Cổ phần Nam Việt (mã NAV-HOSE) tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 1/2018 với tỷ lệ 6%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 600 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 14/1/2019.

* Ngày 19/2/2019, Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD1 (mã HU1-HOSE) trả cổ tức năm 2017 bằng tiền với tỷ lệ 16%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.600 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 15/1/2019.

* Ngày 29/1/2019, Công ty Cổ phần Thủy điện Sê San 4A (mã S4A-HOSE) chi trả tạm ứng cổ tức đợt 3/2018 bằng tiền với tỷ lệ 9%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 900 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 16/1/2019.

* Ngày 30/1/2019, Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Giáo dục miền Nam (mã SMN-HNX) tạm ứng cổ tức năm 2018 bằng tiền với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 16/1/2019.

* Ngày 28/1/2019, Công ty Cổ phần Bột giặt và Hóa chất Đức Giang (mã DGC-HNX) tạm ứng cổ tức năm 2018 bằng tiền với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 17/1/2019.

* Ngày 31/1/2019, Công ty Cổ phần Xây dựng 47 (mã C47-HOSE) tạm ứng cổ tức đợt 2/2018 bằng tiền với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 18/1/2019.

* Ngày 6/3/2019, Công ty Cổ phần Lắp máy - Thí nghiệm cơ điện (mã LCD-HNX) trả cổ tức năm 2017 bằng tiền với tỷ lệ 6%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 600 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 21/1/2019.

* Ngày 30/1/2019, Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang (mã THG-HOSE) tạm ứng cổ tức đợt 2/2018 bằng tiền với tỷ lệ 8%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 800 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 22/1/2019.

Nguồn: vneconomy.vn